برگزاری وبینار ایمنی ویژه کارگری

 هدف:

کارفرمایان
مهندسین ایمنی
مهندسین ناظر ساختمان
مهندسین طراح ساختمان و پیمانکاران
دست اندرکاران امور ساختمانی