انجمن صنفی، مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان کردستان برگزار می کند

توضيحات تکميلي

انجمن صنفی، مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان کردستان برگزار می کند

مدیریت بحران و افزایش تاب آوری نظام های ایمنی و بهداشت حرفه ای با درس گرفتن از بحران کرونا

پرونده های معاینات پزشکی کارگران صنایع و صنوف