آموزش عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها

توضيحات تکميلي

اکثر کارگاههای کشور از نوع کوچک و متوسط با تعداد کارگران کمتر از 25 نفر هستند و حوادث نیز اکثراً در این کارگاهها اتفاق می افتند. با گستردگی و افزایش تعداد کارگاههای سطح کشور:

  • وجود محدودیتهای نظارت و کنترل ایمنی در محیط کار
  • لزوم بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه ها به منظور کشف خطرات پنهان شرایط و اعمال نا ایمن محیط کار
  • بهبود شرایط محیط کار و کاهش حوادث در کمترین زمان

بیش از پیش احساس می شود.

همچنین انجام اقدامات ایمنی همزمان با کار و بدون اتلاف وقت، جلب حداکثر مشارکت و همکاری بین کارگر و کارفرما و افزایش بهره وری و افزایش سود از مزایای مورد انتظار بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاههای سطح کشور می باشد.

در این راستا و در اجرای آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه های سطح کشور و بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده توسط معاون محترم روابط کار، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی مسئولین ایمنی کارگاه ها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اقدام به تهیه کتابچه حاضر تحت عنوان «آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار برای مسئولین ایمنی کارگاهها » نموده است تا…